Konsultacje LSR na lata 2023-2027

Dnia 14 grudnia podpisano umowę na realizację Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Kolejne lata, kolejne pomysły, kolejne projekty. Nie możemy się doczekać co tym razem uda nam się razem zrealizować!

1 562 500 Euro

W przyszłym roku starujemy!

DO POBRANIA

Partycypacyjny charakter LSR

Proces opracowywania LSR na każdym etapie jest wieloetapową praca grupową z możliwością włączenia się do niej wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Eksperci zewnętrzni prowadzili jedynie warsztaty, konsultacje  i badania będące podstawą do dalszych prac. Wszystkie elementy LSR opracowane dotychczas są wynikiem wspólnej pracy GRUPY ROBOCZEJ i mieszkańców zaangażowanych w badania.

Podczas pracy nad przygotowaniami LSR prowadzone są szeroko zakrojone działania promocyjne  i informacyjne, które zapewniają aktywny udział mieszkańców.

Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” informuje, że w związku z kompletną termomodernizacją budynku Przedszkola, w którym mieści się Biuro Zarządu LGD na okres 5 miesięcy zmieni się siedziba Biura. Od dnia 03 kwietnia do dnia 31 sierpnia 2023 r. Biuro Zarządu LGD będzie się mieściło pod adresem Ul. Oleska 5, 46-331 Radłów. W owej lokalizacji biura będziemy mieć dostęp do internetu oraz do telefonu pod numerami 34 354 53 02 oraz 663 901 616. Jednocześnie informujemy, że pod nowy adres zostanie przeniesione biuro w całości wraz ze wszystkimi dokumentami. Godziny pracy biura pozostają bez zmian.

Zaproszenie na spotkania konsultacyjne – opracowanie LSR na lata 2021-2027

Opis procesu przygotowania LSR.

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” ma służyć przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem lokalnej społeczności. Na obszarze planowanym do objęcia LSR stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” przeprowadzone będą konsultacje społeczne. Na obszarze każdej z 4 gmin planowanych do objęcia LSR LGD „Górna Prosna” odbędzie się po jednym spotkaniu. Angażowanie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR będzie uwzględniało przedstawicielstwo wszystkich sektorów, na których oparte jest działanie LGD, tj.: sektora społecznego, gospodarczego i publicznego oraz mieszkańców. W trakcie spotkań zaprezentowana zostanie diagnoza obszaru , odbędzie się dyskusja i wypracowanie wstępnych założeń analizy SWOT oraz celów i przedsięwzięć LSR, mające na celu poznanie opinii mieszkańców dotyczących słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń obszaru. Po konsultacjach zespół do tworzenia LSR zajmie się dokonaniem strategicznych wyborów oraz określeniem priorytetów i planowaniem strategicznych projektów wykonawczych. Przygotowana wstępna wersja dokumentu strategicznego zawierająca główne kierunki i cele wypracowane przez zespół do tworzenia LSR zostanie poddana konsultacjom społecznym. Proces tworzenia LSR bezie ukierunkowywany na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LAEDER a w szczególności innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych oraz partnerstwa.
Przygotowanie LSR z udziałem lokalnej społeczności będzie polegało na: powołaniu grupy roboczej składającej się z członków LGD, przedstawicieli wszystkich gmin i sektorów oraz mieszkańców LGD, przeprowadzenie konsultacji społecznych/warsztatów obejmujących zorganizowanie co najmniej jednego spotkania na obszarze każdej z gmin planowanych do objęcia LSR, które będą poświęcone w szczególności analizie słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR, a także identyfikacji grup docelowych i defaworyzowanych oraz przeprowadzenie co najmniej 2 badań fokusowych obejmujących przedstawicieli wszystkich sektorów. Przewiduje się także włączenie społeczności poprzez badania ankietowe prowadzone wśród mieszkańców oraz konsultacje społeczne projektu LSR. W ramach konsultacji społecznych mieszkańcy obszaru planowanego do objęcia LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” będą mogli brać czynny udział w sporządzeniu ostatecznej wersji LSR poprzez: składanie propozycji uzupełnień i uwag do projektu Strategii. Propozycje będą mogły być składane pocztą elektroniczną i zwykłą, a także bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia. Przystąpienie do prac nad LSR oraz wszelkie formy konsultacji społecznych będą szeroko rozpropagowane i promowane poprzez m.in. informacje na stronach internetowych gmin i LGD, ogłoszenia, ulotki itp. Także w czasie całego procesu przygotowania LSR będą prowadzone szeroko zakrojone działania promocyjne i informacyjne. Ponadto członkowie Zespołu ds. opracowywania LSR, którzy są również liderami w swoich społecznościach, będą indywidualnie informować mieszkańców oraz lokalnych liderów (przedstawicieli stowarzyszeń, przedsiębiorców) o planowanych spotkaniach. Na stronie internetowej LGD będzie utworzona specjalna zakładka dotycząca przygotowania LSR, będzie tam zamieszczony Plan włączenia społeczności lokalnej wraz z harmonogramem, aktualna informacja o lokalizacji biura, godz. oraz dni otwarcia biura dla mieszkańców obszaru planowanego do objęcia przez LSR.
Przygotowywana LSR przewidywana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.