O Nas

W 2006 roku w wyniku realizacji projektu pn. „Program odnowy terenów wiejskich Gmin Źródła Rzeki Prosny” w ramach Pilotażowego Programu Leader+ została opracowana Strategia rozwoju obszarów wiejskich LGD „Górna Prosna” oraz powołana do życia Lokalna Grupa Działania, której inicjatorem był Związek Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny. W tym czasie LGD „Górna Prosna” została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego i przyjęła formę prawną fundacji z siedzibą w Rudnikach.

To właśnie ze wzglądu na położenie większości obszaru działania LGD w dorzeczu górnej Prosny oraz z uwagi na jej historyczną i przyrodniczą spójność Lokalna Grupa Działania przyjęła nazwę „Górna Prosna”.

W początkowym okresie funkcjonowania, Fundacja „Górna Prosna”, w ramach II Schematu LEADERA+, realizowała projekt pod nazwą „Górna Prosna – rozwój turystyki  i promocja”. W ramach wykonywania poszczególnych zadań aktywizowaliśmy przede wszystkim lokalną społeczność z gmin Byczyna, Gorzów Śląski, Praszka, Radłów oraz Rudniki, dlatego organizowaliśmy szkolenia, seminaria i bezpłatne doradztwo. Dużą wagę  i wiele środków przeznaczyliśmy na organizację przedsięwzięć, które służyły zarówno promocji obszaru, jak i podtrzymaniu odrębności kulturalnej oraz tradycji. W ramach realizacji projektu Fundacja „Górna Prosna” dofinansowywała odbywające się na terenie gmin partnerskich, różnorodne imprezy, przygotowywała pakiet promocyjny obszaru oraz wykonała analizy i ekspertyzy.

W sierpniu 2008 roku Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” została zarejestrowana  w KRS jako stowarzyszenie i zaczęła realizację PROW 2007-2013. Swój udział w tworzeniu stowarzyszenia zadeklarowali również mieszkańcy gminy Olesno, którzy nie uczestniczyli w procesie tworzenia Lokalnej Grupy Działania w ramach Leadera +.

Kontynuując pracę Fundacji już jako stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” nawiązała współpracę z mieszkańcami, przedsiębiorcami i władzami samorządowymi realizując wiele lokalnych pomysłów i inwestycji. W ramach PROW 2007-2013 naszym beneficjentom udało się zrealizować aż 139 projektów, które wprowadzają nowy ład we wsiach (place zabaw, siłownie zewnętrzne, świetlice wiejskie), jak również rozwijają lokalną przedsiębiorczość i tworzą nowe miejsca pracy.

Obecnie Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” gromadzi przedstawicieli czterech sektorów: administracji publicznej, przedsiębiorców i rolników, organizacji pozarządowych  i mieszkańców z czterech gmin z powiatu oleskiego tj. Gorzów Śląski, Praszka, Radłów  i Rudniki.

 „Górna Prosna” obejmuje obszar 473 km2 północno – wschodniej części województwa opolskiego, na którym mieszka 33 791 osób. Siedziba LGD „Górna Prosna” znajduje się  w Sternalicach w gminie Radłów.

Granica obszaru LGD przebiega po granicach administracyjnych gmin. Obejmuje przylegające do siebie 2 gminy wiejskie (Radłów i Rudniki) oraz 2 miejsko – wiejskie (Gorzów Śląski i Praszka). Elementem łączącym partnerów jest rzeka Prosna, niegdysiejsza granica państwa polskiego, oraz związany z nią rozwój historyczny i społeczny.

Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” powstała aby tworzyć sprzyjające warunki rozwoju gospodarczego obszaru oraz wpłynąć na poprawę jakości życia i aktywizację społeczności lokalnej.

Naszym celem jest zrównoważony rozwój obszaru sprzyjający ograniczeniu migracji mieszkańców z terenu LGD.

Naszymi atutami są przede wszystkim wysokie walory środowiska przyrodniczego związane ze źródliskami i dolinami rzek. Obszar charakteryzuje ciekawa rzeźba terenu i bogate zasoby kruszyw naturalnych oraz występowanie amonitów. Turystów szczególnie zainteresować mogą zabytki świeckie i sakralne, zwłaszcza drewniane kościółki oraz kompleksy pałacowo – dworskie.

Posiadamy bazę gastronomiczno – noclegowo – agroturystyczną oraz sportowo – rekreacyjną.

Przyjazd do „Górnej Prosny” daje możliwość zarówno spokojnego wypoczynku na łonie natury, jak i spędzania wolnego czasu aktywnie uprawiając jeździectwo czy turystykę rowerową lub uczestnicząc w szeregu imprez cyklicznych o randze ogólnopolskiej  i światowej.

LGD „Górna Prosna” zaprasza   !!!