Wzory dokumentów

Dokumenty ogólne:

Aktualne wzory wniosków dla Działania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne):

1. Fiszka projektowa

2. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby świadczącej lub udostępniającej wkład rzeczowy

3. Wniosek o przyznanie pomocy

  • Formularz wniosku o przyznanie pomocy 4z:

4z WoPP​_19​_2​_I​_4z.pdf 1.12MB

  • Dodatkowe arkusze dla osób współwnioskujących:

WoPP​_19​_2​_I​_4z​_ark​_wspolwn.pdf 0.68MB


WoPP​_19​_2​_I​_4z​_ark​_wspolwn.xlsx 0.33MB

  • Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy 4z:

Biznesplan

Biznesplan:

Biznesplan 4zBP​_19​_2​_I​_4z.docx 0.11MB

Biznesplan 4zBP​_19​_2​_I​_4z.pdf 0.49MB

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu 4z:

IP​_19​_2​_I​_4z.pdf 0.67MB

Biznesplan tabel finansowe 7.1, 9.1, 9.2, 9.3,9.4:
BP​_19​_2​_IW​_P​_4z​_TabFinans.xlsx 0.03MB

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Oświadczenie:

Oświadczenie 4z Osw​_MSP.pdf 0.62MB

Oświadczenie 4zOsw​_MSP.xls 0.12MB

Instrukcja wypełniania oświadczenia:

Umowa o przyznaniu pomocy

Umowa o przyznaniu pomocy:

Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_2021.05.21.pdf 0.97MB

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych

Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)

Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji

Załącznik 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy

Załącznik 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej

Załącznik 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa

Załącznik 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa

Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę w przypadku, gdy Beneficjent zawarł Umowę o przyznaniu pomocy i nie ubiegał się o wypłatę zaliczki w ramach wniosku o przyznanie pomocy.

Wniosek o płatność

Wniosek o płatność:

Wniosek o płatność (WoP 19.2 I W 5z) – obowiązuje od 4 lipca 2022 r.

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współfinansujących (WoP 19.2 IW 5z) – obowiązuje od 4 lipca 2022 r.

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współfinansujących – wersja edytowalna (WoP 19.2 IW 5z) – obowiązuje od 4 lipca 2022 r.

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność:
Instrukcja wypełniania wniosku (IWoP 19.2 I W 5z) – obowiązuje od 4 lipca 2022 r.

Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu:

Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu – (Spr_z_real._BP_I_W_5z) – obowiązuje od 4 lipca 2022 r.

Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu – wersja edytowalna (Spr_z_real._BP_I_W_5z) – obowiązuje od 4 lipca 2022 r.

Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / informacja po realizacji operacji:
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.xlsx 0.12MB

IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.pdf 0.38MB

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji:
IP​_IMBP​_IPRO​_19​_2​_I​_P​_20191004.pdf 0.52MB

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie)

Fiszka projektowa

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby świadczącej lub udostępniającej wkład rzeczowy

Wniosek o przyznanie pomocy 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy 5z:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (5z) – dla naborów ogłoszonych po 27 lipca 2022 r.

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (5z) – dla naborów ogłoszonych po 27 lipca 2022 r.

Zał. nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (5z) – dla naborów ogłoszonych po 27 lipca 2022 r.

Biznesplan

Biznesplan:

Biznes Plan (5z) – dla naborów ogłoszonych po 27 lipca 2022 r.

Biznes Plan (5z) – wersja edytowalna – dla naborów ogłoszonych po 27 lipca 2022 r.

Biznesplan tabel finansowe 7.1, 9.1, 9.2, 9.3,9.4:

Biznes Plan – tabele finansowe (5z) – dla naborów ogłoszonych po 27 lipca 2022 r.

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu 5z:

Instrukcja do Biznesplanu (5z) – dla naborów ogłoszonych po 27 lipca 2022 r.

Umowy o przyznaniu pomocy 

Umowa o przyznaniu pomocy:

Umowa​_19​_2​_P​_5z​_20201221.pdf 0.89MB

Załącznik nr 1 Biznesplan 4z

Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych

Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji

Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy

Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej

Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wniosek o płatność

Dokumenty obowiązujące od 04.07.2022r. (wersja 5z ) dla:

  • Osób, które po raz pierwszy składają wniosek o płatność (I transza)
  • Osób, które złożyły wcześniej wniosek o płatność I transzy na niniejszej wersji 5z (obowiązującej od 04.07.2022r.)

Wniosek o płatność (wersja 5z)  

Wniosek o płatność (w. 5z)   – wersja edytowalna XLS

Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność (w. 5z)

Załącznik nr 2 – Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty (w. 5z)

Sprawozdanie z realizacji biznesplanu (w. 5z)

Sprawozdanie z realizacji biznesplanu (w. 5z) – wersja edytowalna XLS

Załącznik nr VII.C.2 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez Beneficjenta

Dokumenty w wersji 4z dla:

  • Osób, które złożyły wcześniej wniosek o płatność I transzy na niniejszej wersji 4z (obowiązującej od 06.06.2019r.)

Wniosek o płatność:
WoP​_19​_2​_P​_4z​_20190530.pdf 0.46MB

WoP​_19​_2​_P​_4z​_20190530.xlsx 0.11MB

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność:

IW​_WoP​_19​_2​_P​_4z​_20190530.pdf 1.21MB

Załącznik nr 2​_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu:

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / informacja po realizacji operacji:

IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510​_(1).pdf 0.38MB

IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510​_(1).xlsx 0.12MB

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji:

IMBP​_IPRO​_19​_2​_P​_InformPomocn​_20201221.pdf 0.71MB

Wszystkie aktualne wzory dokumentów znajdą Państwo również na stronie

oraz na stronie ARiMR:

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

Link do wniosku o nadanie nr producenta rolnego

https://www.gov.pl/web/arimr/wniosek-o-wpis-do-ewidencji-producentow2

Przejdź do strony


Logo Unii Europejskiej
Logo Leader
Logo Górnej Prosny
Logo PROW
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020