Wzory dokumentów

Aktualne wzory wniosków dla Działania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne):

Fiszka projektowa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby świadczącej lub udostępniającej wkład rzeczowy

Wniosek o przyznanie pomocy

 • Wniosek o przyznanie pomocy – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy  – otwórz

Biznesplan

 • Biznesplan – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu – otwórz

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 • Oświadczenie – otwórz
 • Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa  – otwórz

Umowa o przyznaniu pomocy

 • Umowa o przyznaniu pomocy – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych  – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych – otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – otwórz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – otwórz
 • Załącznik 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy – otwórz
 • Załącznik 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej – otwórz
 • Załącznik 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa – otwórz
 • Załącznik 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa – otwórz
 • Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – otwórz

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę w przypadku, gdy Beneficjent zawarł Umowę o przyznaniu pomocy i nie ubiegał się o wypłatę zaliczki w ramach wniosku o przyznanie pomocy.

Wniosek o płatność

 • Wniosek o płatność – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność  – otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – otwórz

Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji  – otwórz

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie)

Fiszka projektowa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby świadczącej lub udostępniającej wkład rzeczowy

Wniosek o przyznanie pomocy 

 • Wniosek o przyznanie pomocy 
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Biznesplan

 • Biznesplan  
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu

Umowy o przyznaniu pomocy 

 • Umowa o przyznaniu pomocy  – otwórz
 • Załącznik nr 1 Biznesplan otwórz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych  – otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy – otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej – otwórz
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – otwórz

Wniosek o płatność

 • Wniosek o płatność  – otwórz
 • Wniosek o płatność  – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność  – otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej  – otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu  – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji  – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji  – otwórz

Wszystkie aktualne wzory dokumentów znajdą Państwo również na stronie ARiMR:

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Przejdź do strony


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020