Informacje dla wnioskodawców

  • Aneksy do umów o przyznanie pomocy w zakresie premii na podjęcie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2

https://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2021/01/Aneks_19.2_P_20201221.pdf

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego informuje, iż działając zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2019 poz. 664 późn zm.), istnieje możliwości zawarcia aneksu do umowy o przyznanie pomocy w zakresie premii na podjęcie działalności gospodarczej. Aneks wprowadza do zapisów umowy o przyznanie pomocy zmiany wynikające z ww. rozporządzenia MRiRW.

Zmiana umowy o przyznaniu pomocy dokonana zostanie w oparciu o przekazany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie formularz aneksu do umowy o przyznanie pomocy.
Zawarcie aneksu do umowy o przyznanie pomocy oznacza korzystniejsze zapisy dla Beneficjentów w szczególności w zakresie:

  • rezygnacja z obowiązku wykonywania działalności gospodarczej w okresie do dwóch lat od dnia wypłaty płatności końcowej na rzecz wykonywania działalności gospodarczej łącznie przez co najmniej dwa lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają dwa lata licząc od dnia wypłaty płatności ostatecznej. Powyższa zmiana dotyczy również obowiązku podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu, ubezpieczeniom rentowym i ubezpieczeniu wypadkowemu oraz utrzymaniu miejsc(a) pracy;
  • przeniesienia obowiązku zgłoszenia się przez Beneficjenta do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego z tytułu wykonywania działalności, na etap wypłaty płatności końcowej. Z kolei na etapie składania wniosku o płatność pośrednią beneficjent zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
  • zniesienia obowiązku osiągnięcia przez Beneficjenta co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej;
  • konieczności utrzymania przez Beneficjenta, co najmniej jednego miejsca pracy, w tym możliwości realizowania zobowiązania w tym zakresie również przez samozatrudnienie, jeśli utrzymanie pracownika na umowę o pracę będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Beneficjenta.

W przypadku zainteresowania zawarciem aneksu do umowy o przyznanie pomocy w powyższym zakresie, proszę kontaktować się z Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWO (tel. 77 448 32 50; adres korespondencyjny: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole).

  • ANKIETA MONITORUJĄCA

Ankietę musi wypełnić każdy wnioskodawca po otrzymaniu płatności końcowej.

DO POBRANIA

  • KSIĘGA WIZUALIZACJI

DO POBRANIA

Wzory poszczególnych logotypów dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy

  • PRZYKŁADOWE OZNAKOWANIE

DO POBRANIA

  • PREZENTACJE DOTYCZĄCE MOŻLIWEGO ZAKRESU, RODZAJU I LIMITÓW POMOCY DLA PROJEKTÓW ORAT TEGO KTO I NA JAKICH ZASADACH MOŻE ZOSTAĆ WNIOSKODAWCĄ/BENEFICJENTEM W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2014-2020

Informacje dla wnioskodawców.pdf

DO POBRANIA

DO POBRANIA

DO POBRANIA

  • NUMER PRODUCENTA ROLNEGO

Przypominamy, że każdy kto chce ubiegać się o środki w ramach Leadera musi otrzymać numer producenta rolnego.
Numer ten otrzymuje się w ARiMR w odpowiednich oddziałach powiatowych.
powiecie oleskim ARiMR mieści się w Oleśnie przy ul. Powstańców Śląskich 14.

Osoby, które ubiegały się o dopłaty numer ten już posiadają.  

https://www.arimr.gov.pl/ewidencja-producentow-rolnych.html