Ochrona Danych Osobowych

Ochrona danych osobowych w Lokalnej Grupie Działania „Górna Prosna”

Informacja na temat danych osobowych w LGD „Górna Prosna”

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (w skrócie rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO)


Zarząd LGD „Górna Prosna” reprezentujący Administratora danych osobowych przekazuje następujące informacje:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych (m.in. imię, nazwisko, adres email i telefon do kontaktu, miejscowość zamieszkania, a w przypadku składania wniosku o dofinansowanie również dane osobowe wymagane przy wypełnianiu wniosków jak: PESEL, numer indentyfikacyjny, seria i numer dowodu tożsamości) jest LGD „Górna Prosna”, Sternalice 81, 46-333 Sternalice, tel. 34 313 60 15, mail: lgd@gornaprosna.pl.
  1. Osobą pełniącą funkcję inspektora ochrony danych osobowych jest Katarzyna Tracz. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z IOD.
  1. Państwa dane osobowe są przetwarzane (zebrane, utrwalone na papierze lub/i w plikach komputerowych, przechowywane, pobierane, przeglądane, wykorzystywane do kontaktu z Państwem i usuwane) wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych LGD „Górna Prosna”. Podane przez Państwa dane są wykorzystywane do informowania Państwa o zadaniach realizowanych przez Stowarzyszenie oraz do współpracy z Państwem w zakresie ich realizacji. Są to m.in. realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Górna Prosna”, procesy rekrutacji kandydatów na pracowników, prowadzenie dokumentacji pracowniczej.
  1. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych przez nasze Stowarzyszenie opiera się na:

– zgodzie osób, których dane są przetwarzane,

– wykonywaniu zawartych umów,

– zadaniami Stowarzyszenia jako administratora danych (np. związanymi z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia),

– obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości),

– obowiązków wynikających z realizacji  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność  (Lokalna Strategia Rozwoju) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania LGD „Górna Prosna”, w tym m.in. oceny wniosków o udzielenie pomocy na realizację operacji, udzielania doradztwa wnioskodawcom, realizacji szkoleń.

  1. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  1. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 lub wynikający bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa bądź do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych.
  1. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):

– dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

– sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

– usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

– ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

– przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

– prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  • Państwa dane przetwarzane będą na komputerach oraz na papierze. Każdorazowo decyzję o przetwarzaniu Państwa danych podejmuje osoba z biura LGD „Górna Prosna”, nie stosujemy oprogramowania, które profiluje dane osobowe.


Jako Administrator Państwa danych osobowych dokładamy wszelkich starań by były one wykorzystywane zgodnie z celem, do którego zostały zebrane. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie danych osobowych w LGD „Górna Prosna”  prosimy o kontakt z nami iod@gornaprosna.pl