Zapraszamy na WZC

" alt="">

Zarząd stowarzyszenia LGD „Górna Prosna” zaprasza na WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓWw dniu 26.04.2023 r. o godz. 14:00 -w Rudnikach, w Sali […]

DO POBRANIA

Zarząd stowarzyszenia LGD „Górna Prosna”

zaprasza na

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
w dniu 26.04.2023 r. o godz. 14:00

-w Rudnikach, w Sali Narad w Urzędzie Gminy

ul. Wojska Polskiego 12A, 46- 325 Rudniki.

Porządek zebrania przewiduje m.in.:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Prezesa Stowarzyszenia i wybór Przewodniczącego obrad.
 2. Stwierdzenie Quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Złożenie sprawozdania z działalności za okres od 21.12.2022 r. do 26.04.2023 r. przez Panią Prezes Zarządu Agnieszkę Bachowską.
 5. Złożenie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2022 przez Prezesa Zarządu Panią Agnieszkę Bachowską.
 6. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Jacka Wróbla w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 i udzielenia absolutorium dla Zarządu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu.
 9. Omówienie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

Materiały na Walne Zebranie Członków zostały wysłane na wskazany przez Państwa adres mailowy.

Zgodnie z § 16 pkt. 3 Statutu – w przypadku braku quorum Walne Zebranie Członków odbędzie się w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu trzydzieści minut później – bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej.


Informujemy, iż na Walnym Zebraniu Członków będzie możliwość opłacenia składki członkowskiej.