Upowszechnienie wśród społeczności LGD wiedzy o LSR, jej głównych celach i kierunkach interwencji, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR.

" alt="">

Słów kilka o nowej LSR! Chcielibyśmy przekazać Wam kilka informacji o nowej LSR, jej głównych celach i kierunkach interwencji, zasadach […]

Słów kilka o nowej LSR!

Chcielibyśmy przekazać Wam kilka informacji o nowej LSR, jej głównych celach i kierunkach interwencji, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR.

Proces opracowywania LSR na okres programowania 2021-2027 z perspektywą wdrażania w latach 2024-2029 został zaplanowany jako wieloetapowa praca grupowa z możliwością uczestniczenia w niej nie tylko aktualnych członków Stowarzyszenia, ale wszystkich zainteresowanych grup społecznych oraz mieszkańców wszystkich 4 gmin. W czasie całego, kilkumiesięcznego procesu opracowywania LSR były prowadzone szeroko zakrojone działania aktywizacyjne, promocyjne i informacyjne, aby zapewnić jak najpełniejszy i najbardziej reprezentatywny, a przy tym aktywny udział mieszkańców.

Planowane w strategii przedsięwzięcia i realizujące je operacje będą realizowane przez podmioty                        z różnych sektorów, uzupełniając się i tworząc tzw. wartość dodaną w rozwoju obszaru. W ramach przedsięwzięć realizowane będą operacje wykorzystujące różne zasoby, tj. np.: przyrodnicze, kulturowe, historyczne i społeczne. Wszystkie działania przewidziane w ramach LSR, a w szczególności cele                          i przedsięwzięcia, są zintegrowane i ukierunkowane na wzrost aktywności gospodarczej i społecznej mieszkańców obszaru.

Analiza lokalnych potrzeb rozwojowych przeprowadzona na etapie diagnozy w ramach opracowywania LSR  w zestawieniu z wielkością obszaru LGD (nieco ponad 32 tys. mieszkańców) i w konsekwencji wielkością dostępnych środków finansowych na dofinansowanie lokalnych i ponadlokalnych inicjatyw w strategii pozwala na stwierdzenie, iż LGD będzie w stanie wesprzeć jedynie pewną część z nich. Cały proces strategiczny został ukierunkowany na wybór takich celów i grup przedsięwzięć, na które jest duże zapotrzebowanie społeczne i zarazem potencjał intelektualny, organizacyjny i finansowy                            (w postaci zapewnienia wkładu własnego) do ich realizacji, a przy tym mieszczących się w zakresach działania LEADER w tej perspektywie programowania.

W wyniku przeprowadzonej priorytetyzacji potrzeb zdecydowano o wsparciu środkami strategii zarówno inicjatyw społecznych, szeroko rozumianym wzmacnianiu sektora pozarządowego, rozwoju infrastruktury miejsc spotkań mieszkańców i spędzania przez nich czasu wolnego, infrastruktury umożliwiającej zrównoważony rozwój turystyki oraz wykorzystanie i ochronę rzeki Prosny, jak                   i o poszerzaniu oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej. Na wsparcie będą mogły liczyć inicjatywy angażujące mieszkańców w aktywną ochronę materialnego i niematerialnego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, usługi społeczne wspierające rodziny, seniorów oraz osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym w szczególności wykorzystujące rozwiązania cyfrowe. Wspierane będą inicjatywy w zakresie przedsiębiorczości mieszkańców o ile związane one będą
z: wykorzystaniem atutów przyrodniczych i/lub kulturowych obszaru, w tym związanych z produktami lokalnymi i funkcjami rekreacyjno-turystycznymi oraz w sferze usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

Grupy docelowe szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji LSR oraz grupy osób                                    w niekorzystnej sytuacji:

Uwzględniając aktualną sytuację obszaru Górnej Prosny, wynikającą z dokonanej diagnozy, pogłębionej analizą dostępnych danych statystycznych i rozmowami w gronie Grupy Roboczej ds. opracowania LSR zdecydowano
o nadaniu statusu grup szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji LSR następującym kategoriom osób:

  1. osoby młode do 25 r. życia,
  2. seniorzy w wieku 60+.

Z kolei za grupy osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji (również istotne z punktu widzenia LSR) na obszarze LGD uznano:

  • osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie,
  • osoby bezrobotne długotrwale.

Link do LSR: