Data publikacji: 13 kwietnia 2022

Zapraszamy na WZC!

Zarząd stowarzyszenia LGD „Górna Prosna”

zaprasza na

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
w dniu 28.04.2022 r. o godz. 16:00

-w Gorzowie Śl., w Sali MGOK

ul. Rynek 4, 46- 310 Gorzów Śl.

Porządek zebrania przewiduje m.in.:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Prezesa Stowarzyszenia i wybór Przewodniczącego obrad.
 2. Stwierdzenie Quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Złożenie sprawozdania z działalności za okres od 14.12.2021 r. do 28.04.2022 r. przez Panią Prezes Zarządu Agnieszkę Bachowską.
 5. Złożenie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2021 przez Prezesa Zarządu Panią Agnieszkę Bachowską.
 6. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Jacka Wróbla w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 i udzielenia absolutorium dla Zarządu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu.
 9. Omówienie zmian w Regulaminie Rady.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

Materiały na Walne Zebranie Członków zostały wysłane na wskazany przez Państwa adres mailowy.

Zgodnie z § 16 pkt. 3 Statutu – w przypadku braku quorum Walne Zebranie Członków odbędzie się w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu trzydzieści minut później – bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej.


Informujemy, iż na Walnym Zebraniu Członków będzie możliwość opłacenia składki członkowskiej.

Przejdź do strony


Logo Unii Europejskiej
Logo Leader
Logo Górnej Prosny
Logo PROW
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020