Nurtem od źródełka – informacja o realizacji projektu.

" alt="">

Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” Informuje, że w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny […]

Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”

Informuje, że w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2022-2023, jako Partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizuje operację pn.:

” Nurtem od źródełka”

Miejsce realizacji operacji: Sternalice, gm. Radłów, woj. opolskie

Termin realizacji operacji: 01.04.2023 – 31.10.2023

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 60 000,00 zł.

Zakres operacji: operacja polegać będzie na wydaniu gry planszowej pt. „Nurtem od źródełka” w ilości 1000 sztuk oraz analogicznej gry planszowej – wielkoformatowej w ilości 1 sztuki.

Priorytet 6: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Cel 1 KSOW: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Efekty: Włączenie młodych  mieszkańców terenu LGD  w aktywność społeczną. Drugim z ważnych efektów będzie wzmocnienie tożsamości z miejscem, w którym żyją. Poznając „nasz” teren pozwolą trwać pokoleniom  w poczuciu wspólnoty z nim.. Dla młodych ludzi to krok ku włączaniu się życie społeczne a w przyszłości do podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu. Uczestnicząc  w realizacji projektu i mając wpływ na jej efekty zachęci to do późniejszej działalności służącej całej społeczności lokalnej. Poprawi się jakość życia mieszkańców, zacieśnią się więzi rodzinne poprzez wspólne granie. Mierzalnym efektem, który zostanie osiągnięty po realizacji operacji jest wydanie 1000 egzemplarzy gry planszowej oraz jeden egzemplarz gry wielkoformatowej stanowiącej odwzorowanie gry planszowej. Będzie również miało to wpływ na promocję obszaru LGD oraz rozwój obszarów wiejskich gdyż gra trafi do szerokiego grona odbiorców nie tylko z obszaru LGD. Gra upowszechni  i zaktywizuje do wspólnego spędzania czasu.

Cel operacji: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, upowszechnianie wiedzy 

 i doświadczeń oraz rozwój współpracy lokalnej oraz budowanie partnerskich relacji ze społecznością lokalną poprzez wypromowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego poprzez wydanie gry planszowej eksponującej wartości polskiej kultury, z jej regionalną różnorodnością  i dziedzictwem lokalnych społeczności  z jednej strony, a poprawą jakości życia młodych mieszkańców z drugiej strony.

Operacja realizowana przez Partnera KSOW – Lokalną Grupę Działania „Górna Prosna”

I Dodatkowych Partnerów KSOW: Gminny Ośrodek Kultury w Radłowie, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Praszce, Gminny Ośrodek Sportu Kultury i Rekreacji w Rudnikach. 

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl

Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl