Uwaga! Ze względu na bardzo słaby zasięg prosimy dzwonić na numer telefonu 34 313 60 15.

 

 

 

Dziś jest: czwartek, 28-01-2021
Imieniny: Agnieszki, Kariny, Lesława
Górna Prosna - przyroda Gorzów Śląski z lotu ptaka Urząd Miasta i Gminy w Praszce Kościół pw. św. Jadwigi w Biskupicach Dożynki w gminie Rudniki Górna Prosna - przyroda Górna Prosna - przyroda Górna Prosna - przyroda

Przedsięwziecia LSR w ramach PROW 2014-2020

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy główne Cele oraz Przedsięwzięcia zawarte w

STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

LGD "Górna Prosna"

Informujemy jednocześnie, iż wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy do siedziby stowarzyszenia LGD "Górna Prosna" w Sternalicach w celu uzyskania pomocy doradczej w zakresie możliwości otrzymania wsparcia finansowego w ramach środków przewidzianych w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Pierwsze nabory wniosków planujemy ogłosić zgodnie z harmonogramem naborów dostepnym tutaj: http://www.gornaprosna.pl/711/426/harmonogram-naborow-wnioskow-o-udzielenie-wsparcia-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-lsr.html

Póki co czekamy na  wzory formularzy wniosków z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi/Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Cel ogólny 1.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARU

 SPRZYJAJĄCY OGRANICZENIU MIGRACJI MIESZKAŃCÓW Z TERENU LGD

OPIS CELU OGÓLNEGO

Rozwój obszaru LGD powinien odbywać się w sposób zrównoważony, biorący pod uwagę zarówno potrzeby mieszkańców, jak i konieczność zachowania zasobów i walorów środowiska przyrodniczego oraz kulturowego dla następnych pokoleń. Zrównoważony rozwój rozumiany jest tu również jako rozwój gospodarczy, w tym szczególnie zwiększenie ilości miejsc pracy oraz rozwój społeczny poprzez pobudzenie aktywności mieszkańców, a w szczególności grup defaworyzowanych czy zagrożonych wykluczeniem społecznym. Skutkiem tak rozumianego rozwoju powinno być przede wszystkim przeciwdziałanie migracji z obszaru LGD, w szczególności osób młodych.

 

Cel szczegółowy 1.1

Wzrost aktywności gospodarczej i zwiększenie możliwości podejmowania pracy

 

Opis

Na obszarach wiejskich występują duże możliwości rozwoju działalności innej niż rolnicza, przynoszącej dodatkowy dochód ich mieszkańcom. Dzięki powstawaniu małych firm, pozwalającym osobom prywatnym angażować swój kapitał, możliwe jest ożywienie gospodarcze terenów wiejskich. Jedno z najważniejszych wyzwań na obszarze LGD stanowi pobudzenie aktywności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Rozwijalnie działalności pozarolniczej: handlowej, usługowej, rzemieślniczej i innej, jest sposobem rozwoju aktywności zawodowej mieszkańców wsi (samozatrudnienie, tworzenie miejsc pracy). Jednym ze sposobów pobudzania aktywności mieszkańców jest również wsparcie grup defaworyzowanych na rynku pracy lub podmiotów (np. spółdzielni socjalnych), które starają się osoby wykluczone społecznie na ten rynek przywrócić. Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich powinien odbywać się przede wszystkim poprzez podnoszenie konkurencyjności nowych i istniejących firm. Jednym z elementów wzrostu konkurencyjności firm jest dostęp do innowacji.

 

Przedsięwzięcie 1.1.1

Rozwój drobnej przedsiębiorczości

 

Opis

 

W celu ułatwienia dostępu do rynku pracy, ograniczenia ukrytego bezrobocia, tworzenia pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich, bardzo potrzebne jest różnego typu wsparcie, w tym finansowe, aby mieszkańcy odważyli się zakładać własną działalność gospodarczą oraz inwestować w rozwój istniejących firm. W ramach niniejszego przedsięwzięcia zakłada się wsparcie finansowe   w tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych oraz rozwój istniejących firm, gdzie zakłada się także pomoc w tym zakresie dla grup defaworyzowanych (np. rozwijanie spółdzielni socjalnych) oraz działania innowacyjne. W ramach tego przedsięwzięcia możliwe będą także działania wykorzystujące lokalne zasoby przyrodnicze czy kulturowe dla rozwoju turystyki czy zakładanie punktów opieki nad małymi dziećmi. Nie wyróżnia się żadnej branży ani rodzaju działalności ponieważ żadna nie została wskazana przez mieszkańców jako priorytetowa do realizacji na obszarze LGD.

Definicja innowacyjności

Wprowadzenie na rynek przez wnioskodawcę nowego towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów lub usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia. Ulepszenie może dotyczyć uwarunkowań technicznych (sposób robienia czegoś), technologicznych (metodę przetwarzania dóbr materialnych w dobra użyteczne lub wiedza o tym procesie), funkcjonalnych (organizacja pracy, marketing, procesy w przedsiębiorstwie). Innowacja może też polegać na nowym sposobie wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów: przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych.

 

Przedsięwzięcie 1.1.2

Wsparcie współpracy wykorzystującej lokalne zasoby i produkty

 

 

Opis

Rozwój lokalny powinien dokonywać się w oparciu o zasoby miejscowe,  w szczególności przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe. Na obszarze Górnej Prosny istnieją tradycje związane z lokalnymi produktami, twórczością artystyczną czy rękodziełem, jednakże należy je wzmacniać i wykorzystywać w rozwoju gospodarczym oraz w aktywizowaniu mieszkańców. Przewiduje się wsparcie współpracy w celu zwiększenia znaczenia twórczości ludowej, a tym samym twórców, wykorzystania i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz zainteresowanie młodych ludowością. Istotne jest aby promować rozwój przedsiębiorczości oparty na ludowości oraz tworzenie i wprowadzenie na rynek markowych produktów, których inspiracją jest sztuka ludowa.  Docelowo wsparcie w tym zakresie powinno dać szansę mieszkańcom zarabiania na własnych wyrobach.

 

Cel szczegółowy 1.2

Wzrost atrakcyjności obszaru, aktywności, współpracy i integracji mieszkańców

 

 

Opis

Pobudzenie aktywności mieszkańców, a w szczególności grup defaworyzowanych to jedno z najważniejszych założeń LSR. Mała aktywność mieszkańców wynika zarówno z niewystarczającego dostępu do nowoczesnej infrastruktury, jak i do atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu. Bogata oferta zajęć i imprez różnego typu oraz działania promocyjne, zachowujące dziedzictwo kulturowe oraz sprzyjające ochronie środowiska, mają również za zadanie podnieść atrakcyjności obszaru dla zamieszkania i wypoczynku. Potencjalnym inwestorem i przedsiębiorcą mogą być reemigranci, dlatego promowanie regionu jako atrakcyjnego dla rozwoju przedsiębiorczości i zamieszkania może zachęcić do powrotu oraz prowadzenia działalności gospodarczej na tym terenie. Natomiast chęć podtrzymania silnego poczucia tożsamości kulturowej regionu LGD nawiązującego do historycznej i rozpoznawalnej tradycji pogranicza polsko – niemieckiego wzbogaconego tradycjami kresowymi, należy wspierać poprzez działania kultywujące tożsamość tego regionu, a także działania integracyjne i sprzyjające współpracy. Warunkiem rozwoju aktywności obywatelskiej jest także dobra kondycja licznie tu występujących organizacji pozarządowych, co wymaga różnorodnego wsparcia.

 

Przedsięwzięcie 1.2.1

Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury turystycznej, sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań

 

Opis

Na obszarze Górnej Prosny dostępność do infrastruktury oraz jej małe zróżnicowanie i niewystarczająca ilość nowoczesnych obiektów ogranicza aktywność mieszkańców, w szczególności ludzi młodych. Należy dążyć do poprawy warunków szkoleniowo-treningowych oraz unowocześnienia bazy sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej dla mieszkańców i turystów. Uwzględnione powinno być również zagospodarowanie istniejących zbiorników wodnych Młyny i Psurów oraz budowa nowych kąpielisk. Wspierane będą wszystkie inicjatywy lokalne na rzecz rozwoju infrastruktury sprzyjającej aktywnym formom spędzania czasu, rekreacji, integracji, w tym infrastruktura kulturalna, udostępnienia walorów przyrodniczych i kulturowych oraz miejsc spotkań. Dla zachowania walorów środowiska ważne jest również zastosowanie rozwiązań sprzyjających jego ochronie.

 

 

Przedsięwzięcie 1.2.2

Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu oraz akcje informacyjne, edukacyjne i integracyjne, w tym związane z ochroną środowiska i zmianami klimatu

 

Opis

W ramach tego przedsięwzięcia wspierane będą różnego typu działania wzbogacające ofertę spędzania wolnego czasu oraz wszelkiego typu akcje, imprezy, konkursy, a także formy podnoszące wiedzę mieszkańców,  w szczególności w dziedzinie ochrony środowiska i zmian klimatu. Mogą to być działania takie jak: wycieczki tematyczne, wyjazdy studyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi, zwiedzanie obiektów zabytkowych, poznawanie procesów produkcji  i wytwórczości typowej dla terenów wiejskich, w tym rzadkich i zanikających zawodów, pszczelarstwa, zajęcia artystyczne, sportowe. Szczególnie cenione będą działania innowacyjne, oryginalne, mogące zachęcić mieszkańców do skorzystania z oferty. Szczególnie ważne jest także zapewnienie dostępu do infrastruktury oraz przełamywanie barier ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym grup zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez różnego typu działania integracyjne i aktywizacyjne. Wzrost populacji osób w starszym wieku powoduje konieczność podjęcia działań na rzecz tej grupy społecznej, między innymi poprzez wspieranie działań podnoszących jakość życia osób starszych, zarówno w dostępie do kultury, zajęć różnego typu, jak do aktywności fizycznej.

Definicja innowacyjności społecznej

Eksperymentalne działania społeczne (nie realizowane do tej pory na obszarze) mające na celu polepszenie jakości życia osób, społeczności, firm, środowisk branżowych czy grup społecznych. Innowacja może też polegać na nowym sposobie wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów: przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych.

 

Przedsięwzięcie 1.2.3

Wsparcie rozwoju kapitału społecznego

 

Opis

W ramach przedsięwzięcia planuje się udzielanie wsparcia zarówno mieszkańcom, podmiotom ekonomii społecznej, nieformalnym organizacjom i grupom, jak  i organizacjom rejestrowym w celu zaktywizowania ich członków oraz zwiększenia zakresu ich działalności, a także aby mogły ubiegać się we własnym imieniu  o dofinansowanie projektów. Działania takie sprzyjałyby zwiększeniu liczby osób  i podmiotów, których celem jest działalność na rzecz pożytku publicznego. Służyć temu mają różnego typu spotkania, szkolenia i wymiana doświadczeń. Ważnym elementem działalności LGD powinny być także wyjazdy studyjne wzbogacające  o nowe doświadczenia mieszkańców, członków LGD oraz organizacji i grup.  Ważne jest także wsparcie w działalności podmiotów, grup i organizacji m.in. poprzez dofinansowanie ich wyposażenia oraz pomoc w wymianie doświadczeń oraz w nawiązywaniu współpracy z innymi grupami oraz samorządami.

 

Przedsięwzięcie 1.2.4

Promocja obszaru i ochrona dziedzictwa lokalnego

 

Opis

Wiedza zarówno mieszkańców, jak i potencjalnych turystów czy przedsiębiorców jest niewielka w zakresie dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego oraz produkcji czy usług lokalnych zlokalizowanych nawet w sąsiednich gminach. Pełne wykorzystanie walorów i zasobów obszaru, w szczególności przez mieszkańców wymaga ciągłej promocji, a także konkretnej informacji  o możliwościach i formach wypoczynku, rekreacji, ciekawych miejscach, wydarzeniach, firmach, usługach różnego typu itp. Przy promocji i kreowaniu wizerunku LGD należy wykorzystać różnorodność kulturową wynikającą  z uwarunkowanego historycznie przenikania się kultury polskiej i niemieckiej, znaczącą rangę imprez specyficznych dla obszaru oraz nowoczesne nośniki informacji i promocji takie jak internet. W ramach promocji obszaru przewiduje się finansowanie organizacji wydarzeń cyklicznych ale wyłącznie specyficznych dla LGD opisanych w LSR.

Obszar LGD posiada znaczne zasoby dziedzictwa kulturowego, w szczególności zabytków techniki, pałaców, dworków, kościółków drewnianych oraz charakterystycznej zabudowy wiejskiej i zabytkowej małej architektury. Stan zachowania zabytkowych obiektów jest często bardzo zły, dlatego powinny być podejmowane działania zmierzające do zatrzymania postępującej degradacji i niszczenia obiektów zabytkowych. Wspierane będzie m.in. odtwarzanie, remont lub modernizacja zabytkowych obiektów, tworzenie i wyposażanie izb pamięci/tradycji, muzeów, zachowanie tradycji, obrzędów itp. Działania te będą przyczyniały się do wzrostu ekonomicznej aktywności regionu oraz jego atrakcyjności dla turystów, inwestorów i mieszkańców.

 

 

Szukaj na stronie
Obiekty turystyczne
Pogoda
Kalendarz wydarzeń
Statystyka odwiedzin
Dzisiaj: 198
W tym miesiącu: 58870
Wszystkich odwiedzin: 4421061

Ankieta Monitorująca Ankieta
monitorująca
realizację LSR

 

 

Mapa serwisu

 

Zagłosuj w sondzie:

Czy podoba Ci się strona www?