Uwaga! Ze względu na bardzo słaby zasięg prosimy dzwonić na numer telefonu 34 313 60 15.

 

 

 

Dziś jest: środa, 27-01-2021
Imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
Górna Prosna - przyroda Gorzów Śląski z lotu ptaka Urząd Miasta i Gminy w Praszce Kościół pw. św. Jadwigi w Biskupicach Dożynki w gminie Rudniki Górna Prosna - przyroda Górna Prosna - przyroda Górna Prosna - przyroda

Statut Fundacji Górna Prosna

STATUT FUNDACJI

GÓRNA PROSNA

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 Fundacja pod nazwą „Górna Prosna” znana dalej „Fundacją” ustanowiona została przez: Andrzeja Pyziaka, Mariana Ponichterę, Ryszarda Grünera, Włodzimierza Kierata, Artura Tomalę,

zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Antoniego Paprockiego w dniu 15.02.2006 r. w Oleśnie, działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. /Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm./ oraz niniejszego statutu.

 

§ 2

 Fundacja ma osobowość prawną. Siedzibą fundacji są Rudniki.

 

§ 3

 1.      Fundacja jest lokalną grupą działania, stanowiącą formę współpracy partnerów z sektora administracji publicznej, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców

2.      Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.

 

§ 4

 Fundacja używa pieczęci podłużnej z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę i adres.

§ 5

 Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność fundacji jest koncentrowana w szczególności na obszarze gmin: Rudniki, Praszka, Gorzów Śląski, Radłów, Byczyna.

 

 II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§ 6

 1. Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:

1)      Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla obszaru gmin: Rudniki, Praszka, Radłów, Gorzów Śląski, Byczyna.

2)      Wspieranie działań na rzecz realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla obszaru gmin, o których mowa w pkt 1.

3)      Promocja obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1.

4)      Mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1.

5)      Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1.

2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

§ 7

 Fundacja jako Lokalna Grupa Działania (LGD) w rozumieniu przepisów w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

 

§ 8

 Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:

1)      organizowanie i finansowanie:

a)      przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i kursów

b)      imprez kulturalnych takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy służące zwłaszcza promocji gminy i ich tożsamości kulturalnej

c)      działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:

-        opracowanie i druk broszur, folderów, plakatów;

-        opracowanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych;

-        tworzenie stron internetowych;

-        przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym.

2)      Prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów nieinwestycyjnych związanych z realizacją Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich

3)      Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

4)      Prowadzenie inny działań określonych w przepisach w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.

5)      Inicjowanie i koordynowanie współpracy instytucji przedsiębiorstw, gospodarstw itp. Z innych krajów UE z podmiotami polskimi w zakresie obranych celów statutowych

 

 

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§ 9

 Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000 zł oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

  

§ 10

 Dochody Fundacji pochodzą w szczególności:

1) darowizn i spadków,

2) subwencji i dotacji,

3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych

4) dochodów z majątku

5) odsetek od lokat kapitałowych.

 

§ 11

 Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

 

IV. ORGANY FUNDACJI

 

§ 12

 Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji

2) Zarząd Fundacji

 

§ 13

 1.    Rada Fundacji składa się od 20 do 30 osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów działających łącznie.

2.    Każdy z fundatorów wskazuje osoby do Rady Fundacji z tym, że maksymalnie liczba ta nie może przekroczyć 6 osób z danej gminy.

3.    Rada Fundacji jest powoływana na czas nieokreślony i może być decyzją Fundatorów, w każdym czasie odwołana w całości lub w odniesieniu do każdego z jej członków.

4.    Odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku jego działania na szkodę fundacji lub działań sprzecznych z realizacją celów fundacji. Odwołanie następuje na wniosek Fundatora, który zgłosił osoby do Rady Fundacji ze swojej gminy.

5.    Rada Fundacji wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

6.    Członkowie Rady Fundacji pełnią swe funkcje nieodpłatnie.

7.    Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.

 

§ 14

 

1. Do Rady Fundacji należy:

1)      uchwalanie na wniosek Zarządu kierunków i programów działania Fundacji

2)      ustalenie regulaminu pracy Zarządu

3)      Sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji

4)      rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji

5)      zatwierdzanie sprawozdania finansowego Fundacji

6)      podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu Fundacji

7)      Ustalenie liczby członków Zarządu Fundacji

8)      powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji

9)      zatwierdzanie zasad wewnętrznej organizacji Fundacji przedkładanych przez Zarząd

10)  opiniowanie propozycji Zarządu dotyczących projektów, które mają być objęte dofinansowaniem na podstawie przepisów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich oraz innych przepisów prawa

11)  Tworzenie i likwidacja grup roboczych zajmujących się bieżącą pracą nad realizacją określonych celów przyjętych w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich

12)  opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd

13)  Rada Fundacji może uchwalić regulamin określający szczegółowo jej organizację.

2. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1)      żądania od zarządu fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności fundacji

2)      zarządzenia rewizji majątku oraz kontroli finansowej fundacji przez powołaną do tego celu komisję doraźną albo też poprzez powierzenie wykonania tej kontroli osobie o odpowiednich kwalifikacjach.

 

§ 15

 

1.    Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.

2.    Przewodniczący Rady zwołuje  posiedzenie Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu zgłoszony na piśmie.

 

§ 16

 

  1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
  2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 

§ 17

 

1.    Zarząd Fundacji składa się od 5 do 10 osób w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika i pozostałych członków Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji.

2.    Zarząd Fundacji składa się z co najmniej 50% członków wskazanych przez poszczególne podmioty będące partnerami społecznymi i gospodarczymi w rozumieniu przepisów o Narodowym Planie Rozwoju, działające na obszarze dla którego ma być opracowana Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich, przy czym w składzie Zarządu nie może być mniej niż 40% kobiet i mniej niż 40% mężczyzn.

3.    Członkowie zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich obowiązków na zasadach określonych przez Radę Fundacji

4.    Zarząd Fundacji przedkłada Radzie Fundacji roczne sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły w terminie do dnia 31 marca.

 

§ 18

 

Do Zarządu należy reprezentowanie jej na zewnątrz oraz kierować działalnością Fundacji, a w szczególności:

1)      wnioskowanie uchwalenia rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,

2)      sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji

3)      opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich

4)      przygotowywanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie na podstawie przepisów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich  oraz innych przepisów prawa.

 

§ 19

 Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków.

 

§ 20

 Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Zarządu Fundacji.

 

§ 21

 

1.    Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Biura Zarządu Fundacji.

2.    Organizację i zasady Biura Zarządu Fundacji określa regulamin organizacyjny nadawany przez zarząd.

3.    Biuro reprezentuje Kierownik.

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 22

 Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 

§ 23

 Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

 

§ 24

 Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele zbieżne z celami Fundacji.

Szczegółową uchwałę w tym zakresie podejmie Rada Fundacji.

 

§ 25

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji.

 

                                                                                                         

 

 

                                                                                  Statut Fundacji „Górna Prosna”

                                                                                                              przyjęto dnia 19.05.2006roku

 

 

Szukaj na stronie
Obiekty turystyczne
Pogoda
Kalendarz wydarzeń
Statystyka odwiedzin
Dzisiaj: 166
W tym miesiącu: 57598
Wszystkich odwiedzin: 4419789

Ankieta Monitorująca Ankieta
monitorująca
realizację LSR

 

 

Mapa serwisu

 

Zagłosuj w sondzie:

Czy podoba Ci się strona www?