Uwaga! Ze względu na bardzo słaby zasięg prosimy dzwonić na numer telefonu 34 313 60 15.

 

 

 

Dziś jest: środa, 25-11-2020
Imieniny: Elżbiety, Katarzyny, Klemensa
Górna Prosna - przyroda Gorzów Śląski z lotu ptaka Urząd Miasta i Gminy w Praszce Kościół pw. św. Jadwigi w Biskupicach Dożynki w gminie Rudniki Górna Prosna - przyroda Górna Prosna - przyroda Górna Prosna - przyroda

ogłoszenie o IV naborze

wszystkie loga.jpeg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Zarząd Województwa Opolskiego

na wniosek lokalnej grupy działania (LGD): Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” działającej na obszarze gmin:

Praszka, Rudniki, Gorzów Śląski, Radłów, Byczyna, Olesno

 

informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na:

 

I. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

limit dostępnych środków: 1 055 948 zł

Beneficjenci : Gmina, instytucja kultury dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego

w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), której cele statutowe są zbieżne z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW

2007-2013 - które posiadają siedzibę na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) lokalnej grupy działania (LGD): Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” - lub prowadzą działalność na tym obszarze.

 

II. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

limit dostępnych środków: 210 046,30 zł

Beneficjenci: Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik.

III. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

limit dostępnych środków: 210 046,30 zł

Beneficjenci: Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekraczający równowartość w zł 2 mln euro.

 

Termin składania wniosków: 01.06.2011 r. – 14.06.2011 r.

Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD w Rudnikach, 46-325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12 , w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek, środa, piątek 8.00 – 15.00, wtorek, czwartek 8.00 – 17.00.

Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej PDF.

 

Wzór formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz inne dokumenty :

wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy,

wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR,

udostępniane są w siedzibie LGD, w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Ozimska 19, VIIp. oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego  www.opolskie.pl  w zakładce PROW, na stronie internetowej LGD www.gornaprosna.pl w zakładce Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w siedzibie LGD: Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” lub telefonicznie pod numerem (34) 343 57 54.

 

Ogłoszenie opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Szukaj na stronie
Obiekty turystyczne
Pogoda
Kalendarz wydarzeń
Statystyka odwiedzin
Dzisiaj: 990
W tym miesiącu: 42253
Wszystkich odwiedzin: 4289045

Ankieta Monitorująca Ankieta
monitorująca
realizację LSR

 

 

Mapa serwisu

 

Zagłosuj w sondzie:

Czy podoba Ci się strona www?