Uwaga! Ze względu na bardzo słaby zasięg prosimy dzwonić na numer telefonu 34 313 60 15.

 

 

 

Dziś jest: środa, 20-01-2021
Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana
Górna Prosna - przyroda Gorzów Śląski z lotu ptaka Urząd Miasta i Gminy w Praszce Kościół pw. św. Jadwigi w Biskupicach Dożynki w gminie Rudniki Górna Prosna - przyroda Górna Prosna - przyroda Górna Prosna - przyroda

Ogłaszenie naboru wniosków

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie
 
Zarząd Województwa Opolskiego
 
na wniosek lokalnej grupy działania(LGD): Lokalna Grupa Działania "Górna Prosna" informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na:
 
     I. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
 • termin składania wniosków: 7.06.2010 r. – 21.06.2010 r.
 • limit dostępnych środków: 1 391 265,55zł
 • Beneficjenci : Gmina, instytucja kultury dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), której cele statutowe są zbieżne z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013 - które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lokalnej grupy działania: Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” - lub prowadzą działalność na tym obszarze.    

 II. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nieroliniczej"   

 • termin składania wniosków: 07.06.2010r. - 21.06.2010
 • limit dostępnych środków: 319 071,30zł
 • Beneficjenci: osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym roliników, jako rolnik, małżonek rolnika lub jego domownik.

 III. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania " Tworzenie i rozwój mikrooprzedsiębiorstw" 

 • termin składania wniosków:07.06.2010r. - 21.06.2010
 • limit dostępnych środków: 319 071,30zł
 • Beneficjenci: osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działaność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartość w zł 2 mln euro.

 

Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD: Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” w Rudnikach,
ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek, środa, piątek 8.00 – 15.00, wtorek, czwartek 8.00 – 17.00.

Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej PDF.
 
Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz inne dokumenty:
 • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
 • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
 • kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR,
udostępniane są w siedzibie LGD: Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”, w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Ozimska 19, VIIp. oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce PROW, na stronie internetowej LGD: Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”: www.gornaprosna.pl w zakładce Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w siedzibie LGD: Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” lub telefonicznie pod numerem (34) 343 57 54.
 
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Szukaj na stronie
Obiekty turystyczne
Pogoda
Kalendarz wydarzeń
Statystyka odwiedzin
Dzisiaj: 244
W tym miesiącu: 47091
Wszystkich odwiedzin: 4409282

Ankieta Monitorująca Ankieta
monitorująca
realizację LSR

 

 

Mapa serwisu

 

Zagłosuj w sondzie:

Czy podoba Ci się strona www?