Uwaga! Ze względu na bardzo słaby zasięg prosimy dzwonić na numer telefonu 34 313 60 15.

 

 

 

 

Dziś jest: środa, 01-04-2020
Imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta
Górna Prosna - przyroda Gorzów Śląski z lotu ptaka Urząd Miasta i Gminy w Praszce Kościół pw. św. Jadwigi w Biskupicach Dożynki w gminie Rudniki Górna Prosna - przyroda Górna Prosna - przyroda Górna Prosna - przyroda

Ogłoszenie naboru wniosków na działania PROW 2007 - 2013

 

 

  UE.jpeg

  HERB-OPOLSKIE-RGB.jpeg

  leader_plus.gif Logo - GP - Samo JPG.jpeg   PROW.jpeg

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie
Zarząd Województwa Opolskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013na:
I.                   Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi”
·       termin składania wniosków: 9.11.2009 r. – 30.11.2009 r.
·       limit dostępnych środków: 493 406 zł
·       Beneficjenci : Gmina, instytucja kultury dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej,
o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), której cele statutowe są zbieżne z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013 - które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lokalnej grupy działania: Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” - lub prowadzą działalność na tym obszarze.
 
II.                Operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „małych projektów”
·       termin składania wniosków: 9.11.2009 r. – 30.11.2009 r.
·       limit dostępnych środków: 296 046 zł,
·       Beneficjenci:
1)      osoby fizyczne zamieszkujące lub prowadzące działalność gospodarczą
na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) lokalnej grupy działania: Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”;
2)      osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną i posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lokalnej grupy działania: Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”lub prowadzą działalność na tym obszarze:
·         działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
·         utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia.  
III.             Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
·         termin składania wniosków: 9.11.2009 r. – 30.11.2009 r.
·         limit dostępnych środków: 102 112 zł,
·         Beneficjenci: Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik.
 
IV.              Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
·         termin składania wniosków: 9.11 2009 r. – 30.11.2009 r.
·         limit dostępnych środków: 102 112 zł,
·         Beneficjenci: Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartość w zł 2 mln euro. 
Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD: Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” w Rudnikach,
ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek, środa, piątek 8.00 – 15.00, wtorek, czwartek 8.00 – 17.00.
 
Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz inne dokumenty:
·           wzór formularza wnioskuo przyznanie pomocy,
·           wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
·           kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR,
udostępniane są w siedzibie LGD: Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”, w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Ozimska 19, VIIp. oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce PROW, na stronie internetowej LGD: Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”: www.gornaprosna.pl w zakładce Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w siedzibie LGD: Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” lub telefonicznie pod numerem (34) 343 57 54.
 
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Szukaj na stronie
Obiekty turystyczne
Pogoda
Kalendarz wydarzeń
Statystyka odwiedzin
Dzisiaj: 751
W tym miesiącu: 751
Wszystkich odwiedzin: 3646623

Ankieta Monitorująca Ankieta
monitorująca
realizację LSR

 

 

Mapa serwisu

 

Zagłosuj w sondzie:

Czy podoba Ci się strona www?